Podmienky objednávky

Po objednávke

Takže si to zhrňme. Ako bude vyzerať naša spolupráca?

1. krok: Vyplňte formulár nižšie a dajte nám vedieť o vašich otázkach.

2. krok: Najneskôr ďalší nasledujúci deň vám zavoláme. Porozprávame sa o vašich predstavách, odpovieme na otázky a poradíme pri výbere.

3. krok: A budete mať záujem, dohodneme sa na obhliadke u vás doma zadarmo.

4. krok: Keď budeme mať všetky dôležité informácie z prvej ruky, vypracujeme vám 3 cenové ponuky.

5. krok: Ak niektorej z ponúk poviete “áno”, zaplatíte zálohu a my prídeme všetko zamerať, spracujeme výkresy, a dohodneme sa na termíne dodania.

6. krok: Ak si vyberiete dekorovanie skla, je nutné to čím skôr odúhlasiť, pretože o ten čas sa predĺžuje dodanie tovaru.

7. krok: Ak je nutná predpríprava miesta kotvenia sklenených prvkov, vykoná sa v dohodnutom termíne. Po vykonaní predprípravy začína plynúť dodacia lehota.

8. krok: Nasleduje montáž, kedy vaše predstavy premeníme na realitu. Samozrejme sa postaráme aj o to, aby váš domov zostal po našom odchode čistý a nepoškodený.

9. krok: Týždeň po montáži vám zavoláme a uistíme sa, že je všetko v poriadku.

Pri rozhodovaní vám môže pomôcť aj stránka s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Zameranie

Kedy môžem očakávať zameranie?

Zameranie sa vykoná do 3-5 pracovných dní po pripísaní hodnoty preddavkovej faktúry na účet dodávateľa.

Pri zameraní musí byť objednávateľ uvedený v zmluve, prípradne oprávnená osoba, ktorá s technikom podpíše zameriavací protokol.

POZOR! Zameranie je možné len pri finálnom stave miesta montáže (strop, podlaha…)!

Dodací termín

Kedy dielo oddržím?

Dielo zhotoviteľ vykoná v termíne do 40 kalendárnych dní od dátumu zamerania uvedeného v zameriavacom protokole, ak sa nedohodne inak. V prípade potreby vyhotovenia grafickej vizualizácie diela, zhotoviteľ vykoná dielo v termíne 40 kaledárnych dní od dátumu odsúhlasenia vizualizácie zo strany objednávateľa.

V prípade potreby vykonania predprípravy miesta vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zameranie bude vykonané až po vykonaní týchto prác a termín vykonania diela začne plynúť až od tohto zamerania. Zameranie sa vykoná v termíne určenej dohodou zmluvných strán, základ najskôr po uhradení zálohy. Zákazky sú zaraďované do výroby v poradí podľa dátumu úhrady zálohy.

Ak dôjde k časovému posunu z dôvodov na strane objednávateľa – a to najmä, avšak nie výlučne, z dôvodu nedostatkov v stavebnej pripravenosti – posúva sa termín vykonania diela určenom v tomto článku tejto zmluvy o dni časových prestojov. V prípade, ak z dôvodu nedostatkov v stavebnej pripravenosti dôjde k časovému posunu termínu začatia vykonania diela o viac ako 30 dní, zhotoviteľ nie je povinný začať s realizáciou diela v termíne určenom v tomto článku tejto zmluvy a je oprávnený jednostranne stanoviť nový termín vykonania diela.

V prípade akejkoľvek zmeny predmetu diela na základe požiadavky objednávateľa, nebude platiť termín dohodnutý v tomto článku tejto zmluvy a zmluvnými stranami bude stanovený nový termín vykonania diela.

Zmena v objednávke

Čo sa stane, ak chcem zmeniť objednávku?

Zmeniť objednávku viem, kým zákazka nebola zaslaná do výroby (osobne, telefonicky sa informovať u dodávateľa).

Zmena pred zahájením výroby je bez poplatku.

Zmena po výrobe:

Objednávateľ, ak vykoná zmenu objednávky po zadaní do výroby uhrádza všetky náklady na materiál a výrobu.

Zmena objednávky musí byť vykonaná písomne elektronicky (e-mailom)!

Dobrava a montáž

Mám dopravu v cenu?

Ak obchodný zástupca vypracuje pre Vás cenovú ponuku je počítaná už vrátane dopravy.

 

Má spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o. vlastných montážnikov?

Montáž vykonávajú naši vyškolení montážnici, za ktorých ručíme, že Vami objednaný produkt Vám namontujú podľa najlepších možností.

Platobné podmienky

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške 80 % z ceny diela na základe zálohovej faktúry zhotoviteľa, ktorá je splatná do 3 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Zostávajúcu časť dohodnutej ceny diela uhradí objednávateľ na základe zúčtovacej faktúry – daňového dokladu – zhotoviteľa. Zúčtovaciu faktúru vystaví zhotoviteľ v deň odovzdania a prevzatia diela. Zúčtovacia faktúra je splatná v deň odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zúčtovaciu faktúru zhotoviteľa v hotovosti pracovníkovi zhotoviteľa pri podpísaní preberacieho protokolu alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa, pričom v prípade uhradenia zúčtovacej faktúry bezhotovostným prevodom objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovníkovi zhotoviteľa pri podpísaní preberacieho protokolu potvrdenie o vykonaní platby, z ktorého vyplýva, že v zúčtovacej faktúre uvedené finančné prostriedky odišli z bankového účtu objednávateľa na bankový účet zhotoviteľa.