Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o, so sídlom Rényská 4209/2, Dunajská Streda 92901, IČO: 45904898.

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame bežné osobné údaje našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a nevyužívame osobné údaje na profilovanie, či automatizované rozhodovanie, ktoré by na vás mohlo  mať právne následky.

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené novou generáciou firewallov a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne preverený dodávatelia.

Viac informácií o technických a organizačných bezpečnostných opatreniach vám poskytneme na požiadanie.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili vybrať si s z ponuky našich produktov a služieb, tie ktoré sú pre vás vhodné  aby sme vám mohli tieto produkty dodať  a služby poskytnúť Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

Účel spracúvania Doplňujúce informácie
Príprava, realizácia a evidencia obchodných zmlúv Obchodná činnosť spočívajúce v príprave ponúk, objednávok, projektov a ich realizácie.
Obchodná komunikácia Komunikujeme s vami elektronicky, telefonicky, alebo osobne v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.

Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

Účel spracúvania Doplňujúce informácie
Vybavovanie reklamácií V súvislosti s plnením požiadaviek zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
Vedenia účtovnej a daňovej agendy V súvislosti s plnením požiadaviek zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu.
Uschovávanie registratúrnych záznamov, došlej a odoslanej pošty, vrátane elektronickej komunikácie

V súvislosti s plnením požiadaviek zákona č. 395/20O2 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

Vybavovania žiadostí dotknutých osôb V súvislosti s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

Účel spracúvania Doplňujúce informácie

Zasielanie newslettra zákazníkom

 

Zasielanie newslettra v rámci priameho marketingu v súvislosti s vašou objednávkou alebo nákupom. Zo zasielania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
Bezpečnosť sietí a informačných systémov

V súvislosti s plnením požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR.

 

Komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí V súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, a pod.
Komunikácie s obchodnými partnermi prostredníctvom ich kontaktných osôb Náš oprávnený záujem vychádza z potreby komunikácie s obchodným partnerom resp. klientom, a to prostredníctvom kontaktnej osoby
Vedenie právnej agendy

Ide o spracúvanie nevyhnutých údajov súvisiacich preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov.

 

Bezpečnosť predajní kamerovým systémom

Kamerové systémy sú určené na ochranu majetku prevádzkovateľa ako i na ochranu zákazníkov a ochranu zdravia a života osôb nachádzajúcich sa v priestoroch predajní.

 

Poskytovanie údajov pre doručenie tovaru

 

Nami využívané kuriérske spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách  vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Poštové podniky, kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb, komunikačných služieb a aplikácií
 • Prevádzkovatelia sociálnych sietí a online platforiem
 • Advokátske a právne kancelárie, súdny exekútory
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia,
 • Orgány verejnej moci, ak to určujú príslušné legislatívne predpisy

Doba uchovávania osobných údajov

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.

Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

 • V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov
 • V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie
 • V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 • V prípade kamerových systémov je táto doba 72 hodín.
 • V prípade zasielania newslettra 24 mesiacov roky od posledného otvorenia
 • V prípade preukazovanie, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané. (pre občiansko-právne spory 3 roky)

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) vám ako dotknutým osobám dáva práva ktorých výkon sa ako prevádzkovateľa snažíme maximálne uľahčiť. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Právo na opravu

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Bez zbytočného odkladu vymažeme vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre pracúvanie, alebo ako sa vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme vaše osobné údaje pokiaľ pôjde o jeden z týchto prípadov: ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť osobných údajov, alebo ak spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ako yva ko dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie ktoré je vykonávané pre účely uvedené na základe oprávneného záujmu, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ. Nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s platnými predpismi máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421315694408 , písomne na adrese INTERIERSKLO, s.r.o., Rényská 4209/2, 92901 Dunajská Streda , alebo  e-mailom info@interiersklo. eu

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Úpravy a zmeny

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť, alebo môžu prestať byť aktuálne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť a zmeniť. Túto zmenu Vám oznámime prostredníctvom tejto stránky, alebo prostredníctvom emailu.

Doplňujúce informácie

V prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sa na nás môžete obrátiť.  Môžete sa informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či ste povinný poskytnúť nám osobné údaje. Môžete sa tiež informovať na možné následky neposkytnutia vašich osobných údajov.

Kontakt

Interiersklo, s.r.o.
Rényská 4209/2, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Tel.: +421 31 569 4408, e-mial: info@interiersklo.sk