Záručné podmienky

INTERIERSKLO, s.r.o. poskytuje na svoje sklenené produkty min. záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od dátumu odovzdania diela/produktu zákazníkovi. Záruka sa vzťahuje výhradne na dodávku diela/produktu a jeho montáž, ktorý bol zakúpený priamo od firmy INTERIERSKLO, s.r.o. , je uvedený v kúpnej zmluve alebo faktúre, a ktorého montáž vykonala samotná firma INTERIERSKLO, s.r.o. Záruka zahŕňa odstránenie vád zjavne vzniknutých z dôvodu výrobných chýb alebo vady materiálu alebo nesprávnou montážou. Podľa potreby vady, sa môže táto odstrániť opravou alebo výmenou za nový komponent produktu.
Prípadná predĺžená záručná doba je uvedená v zmluve o dielo.

Tovar bez montáže –záručná doba sú 2 roky, pričom musí byť pri prevzatí riadne skontrolovaný.

Záruka sa vzťahuje na: (montáž od firmy INTERIERSKLO, s.r.o)

– časti podliehajúce opotrebeniu (napr. pohyblivé komponenty, tesnenia, posuvné prvky atď.), pričom sa záruka vzťahuje len
v prípade, že príslušná pravidelná údržba bola vykonávaná
– bezpečnostného tvrdeného skla – v prípade, že predčasné opotrebenie alebo poškodenie bolo spôsobené nesprávnou
montážou, výrobnou vadou
– trvanlivosť kovových a plastových prvkov, úchytiek, spojovacích prvkov – v prípade, že predčasné opotrebenie bolo spôsobené
nesprávnou montážou, výrobnou vadou
– predčasné opotrebenie lakovaných a galvanicky upravených povrchov,
– montáž, ktorá bola vykonaná zamestnancami firmy INTERIERSKLO, s.r.o.

Záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na:

– predčasné opotrebenie a poškodenia spôsobené nesprávnym užívaním
– poškodenia vzniknuté z dôvodu nedodržania návodu na použitie a údržby alebo iných doporučení zhotoviteľa
– poškodenia vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa alebo nesprávnej starostlivosti o produkt,
– zásahy alebo konštrukčné úpravy vykonané na produkte osobami, ktoré k tomu nemajú oprávnenie od firmy INTERIERSKLO,s.r.o.
– Pokiaľ sa produkt poškodil alebo rozbil dôsledkom nesprávnej manipulácie samotným zákazníkom
– Bez HST (heat soak) testu záruka sa nevzťahuje na samovolné puknutie skla

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe:

– Reklamácia skl. produktu alebo jeho časti bude prešetrená firmou INTERIERSKLO, s.r.o. iba po predložení zmluvy o dielo alebo dokladu o zaplatení, v opačnom prípade nebude braná do ohľadu, ani uznaná.

Spôsob uplatnenia reklamácie:

– Reklamácia musí byť podaná emailovou formou na: info@interiersklo.eu .
– Reklamácia musí obsahovať meno zákazníka, číslo zmluvy, fakturačnú adresu, adresu montáže, jeho t. č. a emailovú adresu.
– Zákazník musí priložiť fotografie alebo videá preukazujúce závady a poškodenie produktu. Dodávateľ si vyhradzuje právo preverenia reklamovaného produktu i prípadnou prehliadkou na mieste jeho realizácie.
Poskytovateľ má tiež právo požiadať o poskytnutie dodatočných informácií spojených so vznikom poškodenia produktu, keď je to
potrebné na vyhodnotenie oprávnenosti podanej reklamácie. Bezdôvodné odmietnutie prehliadky produktu alebo podmienok, v
ktorých je používaný rovnako ako bezdôvodné odmietnutie poskytnutia dodatočných informácií môže mať za následok, že reklamácia nebude prijatá na posúdenie.

Odstránenie zistených nedostatkov prebehne buď tým, že produkt bude opravený, vymenený, nahradený.

Výmena v rámci reklamácie nepredlžuje dobu záruky na pôvodný produkt. Na prešetrenie a písomné vyjadrenie sa ohľadne reklamácie a odstránenie závad, má firma INTERIERSKLO, s.r.o. lehotu 30 pracovných dní.

Pozáručné opravy:

Po uplynutí záručnej doby má firma INTERIERSKLO, s.r.o. právo účtovať si za všetky vzniknuté náklady spojené s opravou produktu podľa platného cenníka dostupného na https://www.interiersklo.eu/vseobecne-obchodne-podmienky/

Čistenie a údržba:

Pravidelné čistenie sklenených alebo kovových častí vykonajte každý týždeň. Kompletné vyčistenie sprchovacieho kútu vykonajte každý mesiac, predĺžite tak životnosť výrobku. Kovanie sa môže čistiť iba teplou vodou a mäkkou navlhčenou utierkou (napr. Mikrofázou) a následne nechať uschnúť. Pri čistení sprchovacieho kútu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kyseliny, žieraviny, agresívne prostriedky ani práškové prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu profilov a sklenenej výplne.

Údržba skla s EnduroShield je nenáročná a rýchla. Pri opakovanom čistení nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky na čistenie skla.

Odporúčame používať navlhčenú handru z mikrovlákien. Pri sklách ošetrených EnduroShield nie je vhodné používať čistiace prostriedky.