Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) sa použijú pre kúpne zmluvy uzavreté podľa ust. § 409 a nasl. ust. Obchodného zákonníka v platnom znení so zákazníkmi predávajúceho (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim (podľa zadaného druhu, rozmeru, množstva a iných náležitých parametrov) a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci, a záväzok kupujúceho tento tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu dohodnutú obidvoma zmluvnými stranami. Okrem toho sa tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky použijú aj pre zmluvy o dielo uzavreté podľa ust. § 536 a nasl. ust. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktorých predmetom je záväzok spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ“), vykonať určité dielo pre objednávateľa (ďalej len „objednávateľ“), pričom dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, jej montáž, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci podľa dohody o predmete plnenia a záväzok objednávateľa zaplatiť za zhotovenie diela dohodnutú cenu diela podľa podmienok stanovených zmluvou o dielo a týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami. Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o. (ďalej len „VODP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP“), uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim resp. zhotoviteľom a objednávateľom a slúžia k vymedzeniu práv a povinností dotknutých zmluvných strán. Ustanovenia VODP sú záväzné pre obidve zmluvné strany, pokiaľ nie je v zmluvách, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, uvedené inak. Kupujúci/objednávateľ bol pred uzavretím zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP riadne oboznámený s týmito VODP. Za oboznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu/objednávateľovi, ich zverejnenie v mieste predaja tovaru, ktoré je prístupné kupujúcemu/objednávateľovi pri jeho objednaní alebo prevzatí či ich zverejnenie na webovom sídle www.interiersklo.eu . Uzavretím zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP, kupujúci/objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platných VODP. Všetky ponuky, dodávky, dohody, služby a predajné operácie predávajúceho/zhotoviteľa sa riadia výhradne týmito VODP, pokiaľ nie je s kupujúcim/objednávateľom v jednotlivých prípadoch písomne dohodnuté inak. Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP, ako i práva a povinnosti z nich vyplývajúce, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len Obchodný zákonník), pokiaľ nebolo písomne medzi stranami dohodnuté inak. Pre vzťahy a záväzky neriešené v týchto VODP platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Všeobecné obchodné podmienky, poprípade nákupné podmienky kupujúceho/objednávateľa zaväzujú predávajúceho/zhotoviteľa len vtedy, ak ním boli písomne akceptované. Reálne dodanie tovaru/diela nemožno považovať za uznanie týchto podmienok.

2. CENOVÁ PONUKA

2.1 Všetky návrhy predávajúceho/zhotoviteľa na kúpnu cenu/cenu diela, poprípade na jej zmenu alebo ohľadne ostatných náležitostiach zmluvnej dohody alebo obsahu VODP neprejavené v písomnej forme nie sú pre predávajúceho/zhotoviteľa v žiadnom ohľade záväzné.

2.2 Cenovou ponukou sa rozumie cenová ponuka urobená predávajúcim/zhotoviteľom na základe žiadosti záujemcu t.j. eventuálneho kupujúceho/objednávateľa o vypracovanie cenovej ponuky (ďalej aj ako „cenový dopyt“ alebo „žiadosť o cenovú ponuku“), ktorá žiadosť obsahuje:

 1. špecifikáciu požadovaného tovaru/diela a jeho množstvo a akosť,
 2. požadované rozmery jednotlivých položiek, ktoré majú byť predmetom plnenia podľa kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo,
 3. osobitné požiadavky na vyhotovenie diela, na jeho akosť, alebo iné osobitné vlastnosti,
 4. miesto a požadovaný termín dodania/zhotovenia predmetu plnenia podľa kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo, ak záujemca o kúpu/o zhotovenie diela požaduje, aby dodanie/zhotovenie vrátane dopravy zabezpečil predávajúci/zhotoviteľ,
 5. špecifikácia požadovaných prác a výkonov, ak má byť predmetom plnenia zhotovenie určitej veci, jej montáž, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci,

V cenovej ponuke predávajúci/zhotoviteľ uvedie cenu v EUR bez dane z pridanej hodnoty pre každú položku a uvedie v nej aj cenu balenia, dopravy a iných príplatkových služieb, ak o to kupujúci/objednávateľ požiada (ďalej len „Cenová ponuka“).

2.3 Predávajúci/zhotoviteľ je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare/o diele a jeho dodaní uvedenými v Cenovej ponuke viazaný po dobu 14 dní, počítanej odo dňa nasledujúceho po odoslaní Cenovej ponuky kupujúcemu/objednávateľovi, pokiaľ predávajúci/zhotoviteľ v jednotlivých prípadoch v Cenovej ponuke nestanoví inú lehotu. Ak v uvedenej lehote kupujúci/objednávateľ nedoručí predávajúcemu/zhotoviteľovi objednávku na dodanie tovaru/zhotovenie diela popr. neuzavrie s ním kúpnu zmluvu/zmluvu o dielo, tak táto viazanosť zanikne.

2.4 Cenová ponuka predávajúceho/zhotoviteľa sa obmedzuje výlučne na presné vymedzenia a jednoznačne určenú špecifikáciu tovaru/diela vymedzené kupujúcim/objednávateľom v žiadosti o cenovú ponuku.

2.5 Predávajúci/zhotoviteľ nie je viazaný orientačnými cenovými ponukami na tovar/dielo, ktoré nie sú kupujúcim/objednávateľom presne a jednoznačne určené. Cenové ponuky predávajúceho/zhotoviteľa vychádzajú zo špecifikácie požadovaného tovaru (výrobkov), resp. špecifikácie diela uvedených kupujúcim/objednávateľom v rámci žiadosti o cenovú ponuku. Posúdenie vhodnosti kupujúcim/objednávateľom požadovaného tovaru/diela prebieha len na základe výslovného požiadania kupujúceho/objednávateľa a toto musí byť zo strany predávajúceho/zhotoviteľa písomne potvrdené. Na písomnú objednávku vychádzajúcu z cenovej ponuky musí kupujúci/objednávateľ uviesť odkaz na písomne spracovanú cenovú ponuku predávajúceho/zhotoviteľa.

3. VHODNOSŤ POUŽITIA TOVARU/DIELA A ZODPOVEDNOSŤ

3.1 Kupujúci/objednávateľ plne zodpovedá za spôsob použitia objednaného tovaru/diela. Predávajúci/zhotoviteľ zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru/diela na kupujúcim/objednávateľom zamýšľaný účel.

3.2 Predávajúci/zhotoviteľ zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a tovaru len v písomne odsúhlasených prípadoch, kedy poskytoval poradenskú a konzultačnú činnosť k danému obchodnému prípadu alebo jeho časti a kupujúci/objednávateľ poskytol predávajúcemu/zhotoviteľovi všetky k tomu potrebné údaje.

3.3 Nemožno uznať žiadne reklamácie a závady, ak kupujúci/objednávateľ použije tovar/dielo v rozpore s technickými normami a podmienkami pre jeho použitie stanovenými predávajúcim/zhotoviteľom, STN, EN, poprípade so všeobecne známymi podmienkami, čím je reklamácia tovaru/diela pre jeho špecifické vlastnosti úplne vylúčená.

3.4 Prípadné nároky z vád tovaru/diela predávajúci/zhotoviteľ uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením právnych vád tovaru, pokiaľ kupujúci/objednávateľ nepostupoval v súlade s ust. 436 Obchodného zákonníka.

3.5 Predávajúci/zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním tovaru/diela, nesprávnym skladovaním, prepravou, montážou alebo údržbou.

3.6 Podrobná úprava uplatnenia práv z vád dodaného tovaru/diela a postup pri vybavovaní reklamácie je stanovený v článku 13. týchto VODP.

4. CENY A CENOTVORBA pri kúpnej zmluve

4.1 Cenovou ponukou sa rozumie cenová ponuka urobená predávajúcim na základe žiadosti záujemcu o cenovú ponuku, pričom platia ustanovenia bodu 2. týchto VODP.

4.2 Pokiaľ predávajúci dodá po dohode s kupujúcim tovar na určené miesto, je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu prepravné podľa obvyklých cien dopravcov.

4.3 Pokiaľ má kupujúci požiadavku na balenie tovaru resp. jeho komponentov nadštandardným spôsobom, predávajúci je na základe vzájomnej písomnej dohody o spôsobe balenia a cene balného s kupujúcim oprávnený vyúčtovať kupujúcemu toto balné.

4.2 Všeobecný cenník pracovných úkonov a materiálu, na základe ktorého budú fakturované nasledovné náklady. Servisné práce sú všetky obhliadky, zásahy, opravy, nastavenia, výjazdy na zákazky, na ktoré sa nevzťahuje záruka, alebo sú zo záruky vylúčené, taktiež keď zákazník jednostranne vypovedá zmluvu a realizácia sa predčasne ukončí. Servisné výjazdy sa vykonávajú v pracovných dňoch PO-PIA v čase od 8,00 do 15,00 hod. Servisné výjazdy vykonávané mimo prac. doby a v dňoch prac. voľna sú spoplatnené osobitnou sadzbou a sú závislé od časových možností technika. Doprava sa účtuje ako samostatná položka pri každom výjazde technika!

Cenník montážneho technika Cena bez DPH Cena s DPH
Predpríprava, Montáž 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Obhliadka, zistenie závady (1 technik) 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Oprava na mieste (1 technik) 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Oprava na mieste v čase po prac.dobe (1 technik) 20,00 €/hod 24,00 €/hod
Cennik zameriavacieho technika
Doprava (účtuje sa pri každom servisnom zásahu 1,50 EUR/ km 1,80 EUR/ km
Hodinova mzda 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Cenník projektového manažéra (vypracovanie výrobnej dokumentácie)
Hodinova mzda 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Cenník obchodného manažéra (Vypracovanie CP, a všetky úkony po podpise zmluvy)
Hodinova mzda 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Cennik Reklamačného technika
Doprava (účtuje sa pri každom servisnom zásahu 1,50 EUR/ km 1,80 EUR/ km
Hodinova mzda 20,00 EUR/hod 24,00 EUR/hod
Použitý materiál kovania a komponentov (podľa aktuálneho cenníka dodávateľa)  Stiahnuť (PFD 1.6Mb)
Doprava (účtuje sa pri každom servisnom zásahu)
dopravné náklady osobné auto do 3,5 t 1,50 EUR/ km 1,80 EUR/ km
dopravné náklady nákladné vozidlo nad 3,5 t 2,00 EUR/ km 2,40 EUR/ km

5. ZADANIE ROZMEROV, PLÁNY A PODKLADY

5.1 Pokiaľ na objednávke nie je celkom jasne zadaná merná jednotka, vychádza predávajúci/zhotoviteľ z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.

5.2 Ak nie je na objednávke iná špecifikácia, tak predávajúci/zhotoviteľ považuje za prvý zadaný rozmer šírku a za druhý zadaný rozmer výšku.

5.3 Kótovanie rozmerov kupujúci/objednávateľ zaisťuje podľa požiadaviek predávajúceho/zhotoviteľa. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné použitie tzv. reťazových kót je predávajúcim/zhotoviteľom považované za orientačné.

5.4 Ak zadáva kupujúci/objednávateľ tvar výrobku šablónou, musí byť táto šablóna dodaná na jeho náklady do sídla predávajúceho/zhotoviteľa.

5.5 Šablóny musia byť dodané na tvrdých vláknitých doskách, lisovaných drevotrieskových doskách alebo plastových doskách v mierke 1:1.

5.6 Na každej šablóne musí byť čitateľne uvedené meno kupujúceho/objednávateľa, číslo objednávky alebo cenovej ponuky a vyznačenie pohľadovej strany (pozícia č. # 1).

5.7 Jednorazové šablóny sú kupujúcemu/objednávateľovi vrátené na vyžiadanie a tento je povinný overiť si ich súlad s dodávaným tovarom/dielom. Všetky rozmerové reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti predávajúceho/zhotoviteľa. Ak dodá kupujúci/objednávateľ šablóny pre opakovanú a typizovanú výrobu (riadne poznačené na šablóne), zostávajú tieto šablóny predávajúcemu/zhotoviteľovi.

5.8 Ak je tvar tovaru/diela určený nákresom a zároveň i šablónou, a tieto nie sú zhodné, sú za rozhodujúce považované údaje vyplývajúce zo šablóny.

5.9 Predávajúci/zhotoviteľ neručí za úplnú zhodu dodaných skiel v objednávkach v rôznych časových intervaloch vyrobených v rôznych šaržách (napr. farebná odlišnosť materiálov a pod.).

5.10 Predávajúci/zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu, uskutočnený na vlastnom materiáli dodanom kupujúcim/objednávateľom (napr. na vlastnom skle).

5.11 Všetky údaje uvedené v katalógoch, cenníkoch, ponukách a pod., ako sú rozmery, hmotnosť, parametre, farby, atď. sú záväzné a platné iba vtedy, pokiaľ je toto výslovne potvrdené predávajúcim/zhotoviteľom pri konkrétnej zákazke.

6. KÚPNA ZMLUVA

6.1 Kúpna zmluva, poprípade i návrh na jej uzavretie (ďalej len „objednávka“), musí byť vyhotovená výlučne v písomnej forme. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj elektronické odoslanie objednávky (e-mailovou správou na adresu info@interiersklo.eu) a jej písomné potvrdenie zo strany predávajúceho (potvrdenie objednávky), pričom v tomto prípade kupujúci odoslaním tejto elektronickej objednávky zároveň potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o. a že sa s nimi riadne oboznámil. Za oboznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu/objednávateľovi, ich zverejnenie v mieste predaja tovaru, ktoré je prístupné kupujúcemu/objednávateľovi pri jeho objednaní alebo prevzatí či ich zverejnenie na webovom sídle www.interiersklo.eu . Uzavretím zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP, kupujúci/objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platných VODP.

6.2 Kúpna zmluva je uzavretá a účinná vtedy, keď návrh na jej uzavretie (objednávka), obsahujúci podstatné náležitosti, predložený kupujúcim, je predávajúcim prijatý písomným potvrdením objednávky zaslaným kupujúcemu listom alebo elektronickými prostriedkami.

6.3 Kúpna zmluva môže byť uzavretá aj ako rámcová, t.j. bez časového obmedzenia na dobu neurčitú, na dobu určitú (napr. na rok), či vecne obmedzená plnením tovaru dopredu neurčeného druhu a množstva s tým, že každé jednotlivé plnenie z takejto zmluvy (tzv. dielčia dodávka) musí byť kupujúcim v dostatočnom predstihu špecifikované písomnou objednávkou, v ktorej kupujúci uvedie druh a množstvo požadovaného tovaru, príp. aj ďalšiu špecifikáciu.

6.4 Za návrh zmluvy sa nepovažuje a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a/alebo nezrozumiteľné.

6.5 Predávajúcim zaslané „Potvrdenie prijatia objednávky“ kupujúcemu sa považuje v celom rozsahu za správne a potvrdené v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované.

7. ZMLUVA O DIELO

7.1 Základné ustanovenie: V prípade, že predmetom zmluvy, ktorá má byť uzavretá medzi zmluvnými stranami, má byť okrem dodania tovaru aj montáž, ide o zmluvu o dielo. Pre účely zmluvy o dielo bude spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o. označovaná ako zhotoviteľ a osoba, s ktorou sa zmluva uzatvára bude označovaná ako objednávateľ. Dielom sa na účely tejto časti VODP rozumie dodávka objednaného tovaru a jeho montáž podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa.

7.2 Zmluva o dielo: Zmluva o dielo sa uzatvára v písomnej forme, ktorá musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami. Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo je písomná objednávka objednávateľa a objednávateľom odsúhlasená cenová ponuka, ktorá je vyhotovená formou rozpočtu zhotoviteľa.

7.3 Objednávka: Objednávka musí byť písomná a musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré má byť predmetom dodania a špecifikáciu požiadaviek na montáž, najmä údaje o mieste kde má byť dielo realizované, čo má byť presne predmetom diela a o požadovanom termíne zhotovenia diela. Písomná forma je dodržaná, ak je objednávka doručená zhotoviteľovi písomne poštou alebo elektronicky e-mailom na adresu info@interiersklo.eu. Ak je k dielu spracovaná projektová dokumentácia musí táto byť doručená zhotoviteľovi spoločne s objednávkou.

7.4 Cenová ponuka: Pred objednávkou, na základe cenového dobytu objednávateľa (viď bod 2.) zhotoviteľ vypracuje pre objednávateľa cenovú ponuku formou rozpočtu pre zhotovenie diela, ohľadne ktorého sa nezaručuje jeho úplnosť. V prípade, že cenový dopyt neposkytuje dostatočný podklad pre vypracovanie rozpočtu je zhotoviteľ oprávnený žiadať o jeho doplnenie, prípadne je zhotoviteľ oprávnený pred uzavretím zmluvy o dielo požadovať od objednávateľa vykonanie obhliadky miesta kde má byť dielo realizované za účelom doplnenia, resp. spresnenia jeho presných parametrov.

7.5 Uzavretie zmluvy: Zmluva o dielo je uzavretá po jej podpise oboma zmluvnými stranami. Prílohou zmluvy o dielo je objednávka objednávateľa a rozpočet zhotoviteľa a tieto VODP. Uzavretím zmluvy o dielo sa zmluva o dielo stáva záväznou pre obe zmluvné strany. Pre plnenie práv a povinností zo zmluvy o dielo platia ustanovenia týchto VODP, ak zmluva o dielo neustanovuje odchylnú úpravu.

7.6 Súčinnosť objednávateľa: Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa projektovú dokumentáciu, prístup pre zameranie, priestor pre uloženie a navážanie skla, prípadne profilov a prístup pre následnú montáž aj s príslušnými povoleniami zo strany majiteľa objektu, kde sa má dielo realizovať. Objednávateľ umožní a zabezpečí pre potreby zhotoviteľa odber energií (el. energia, plyn, voda) pre potreby montáže na svoje náklady. Ďalej sa zaväzuje pripraviť stavebné otvory pre montáž predmetu diela podľa potrieb zhotoviteľa tj. staticky tuhú a pevnú okolitú konštrukciu s rovnými a pravouhlými stranami. Túto skutočnosť nie je povinný zhotoviteľ preverovať, či upozorňovať na nedostatky vopred. V prípade nedodržania týchto podmienok je zhotoviteľ oprávnený práce zastaviť a pokračovať až po ich splnení. V takýchto prípadoch je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na už vykonané práce. Objednávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá prerušením prác v dôsledku neposkytnutia súčinnosti vznikne. O dobu omeškania objednávateľa s plnením povinností podľa tohto ustanovenia VODP sa predlžuje termín plnenia zhotoviteľa dohodnutý v zmluve o dielo. V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie diela ani napriek písomnej výzve zhotoviteľa na jej poskytnutie v primerane stanovenej dodatočnej lehote, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť. V prípade, že zhotoviteľ od zmluvy o dielo odstúpi z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia VODP, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu výrobkov resp. materiálov, ktoré boli pre objednávateľa na základe zmluvy o dielo vyrobené na mieru a všetku ostatnú škodu, ktorú mu tým spôsobil (napr. náklady už vykonaných montážnych prác, dopravné náklady a pod.).

7.7 Podklady pre zhotovenie diela: Ak je pre zhotovenie diela vypracovaná projektová dokumentácia (ďalej len „projekt“) je objednávateľ povinný túto projektovú dokumentáciu odovzdať najneskôr pri objednávke. V prípade, že zhotoviteľ zistí vady projektu, v dôsledku ktorých nie je možné dielo zrealizovať riadne alebo včas, upozorní objednávateľa na tieto vady a vyzve ho na odstránenie vád projektu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Počas plynutia lehoty na odstránenie vád projektu neplynie lehota na zhotovenie diela a termín plnenia sa predlžuje o dobu pokým nebudú vady projektu odstránené alebo o dobu pokým objednávateľ nedoručí zhotoviteľovi stanovisko, že trvá na zhotovení diela aj napriek upozorneniu o vadách projektu. V prípade, že objednávateľ vady projektu neodstráni v zhotoviteľom stanovenej lehote, resp. oznámi zhotoviteľovi, že na plnení zhotoviteľa podľa vadného projektu trvá aj napriek jeho upozorneniu o vadách projektu, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Rovnaké právo má zhotoviteľ aj v prípade, že objednávateľ trvá na plnení iných pokynov, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa upozornil. V prípade, že zhotoviteľ dielo vykoná podľa nevhodného projektu alebo akejkoľvek jeho časti, resp. podľa nevhodných pokynov objednávateľa, hoci objednávateľa na vadnosť projektu, resp. jeho pokynov vopred upozornil a objednávateľ trval na ich splnení, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela spôsobené realizáciou diela podľa takéhoto projektu, resp. pokynov.

7.8 Subdodávateľská doložka: Zhotoviteľ je vždy oprávnený zabezpečiť zhotovenie diela prostredníctvom tretej osoby, s čím objednávateľ uzavretím zmluvy o dielo súhlasí.

7.9 Práce naviac: V prípade, že sa počas realizácie diela vyskytne potreba prác a/alebo dodávok materiálu, ktoré neboli obsahom predmetu zmluvy o dielo, resp. neboli zahrnuté do rozpočtu a ich uskutočnenie je potrebné pre riadne vykonanie dohodnutého diela (ďalej len „práce naviac“), je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o potrebe vykonania týchto prác naviac s určením ich špecifikácie, rozsahu a ceny týchto prác bezodkladne po tom, čo sa o potrebe vykonania prác naviac dozvedel.

7.10 Cena diela a platobné podmienky: Cena diela a platobné podmienky sú dohodnuté vždy v obsahu zmluvy o dielo, ku ktorej sa viažu tieto VODP. Cena diela sa stanoví spavidla na základe rozpočtu zhotoviteľa, ktorý sa prikladá k zmluve o dielo. Cena diela môže byť zvýšená len v prípade potreby výskytu prác naviac podľa bodu 7.9 týchto VODP alebo ak sa na tom obe zmluvné strany písomne dohodnú. Zhotoviteľ je v prípade zistenia potreby naviac prác oprávnený požadovať zvýšenie dohodnutej ceny diela. V prípade, že zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje viac ako 10 % pôvodne dohodnutej ceny diela, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, je tak však povinný urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo mu zhotoviteľ oznámil potrebu vykonania prác naviac a cenu týchto naviac prác. V prípade, že objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy využije má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa cenu už vykonaných prác a uskutočnených dodávok na mieru vyrobených výrobkov. V prípade, že pre potrebu vykonania prác naviac nie je možné pokračovať v realizácii diela, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na zhotovovaní diela až do času kým objednávateľ nevyjadrí súhlas so zvýšením ceny diela, resp. nevyužije svoje právo od zmluvy odstúpiť, pričom v takom prípade sa predlžuje sa termín plnenia o počet dní prerušenia vykonávania diela z tohto dôvodu. O prerušení prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný objednávateľa bez meškania informovať. Zhotoviteľ nie je v prípade prerušenia prác z vyššie uvedeného dôvodu v omeškaní s plnením predmetu diela.

7.11 Odovzdanie a prevzatie diela: Dielo sa považuje za ukončené okamihom kedy zodpovedá výsledku dohodnutému v zmluve. Po dokončení diela je objednávateľ povinný dielo prevziať v termíne určenom zhotoviteľom vo výzve na prevzatie diela. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše písomný protokol (preberací protokol), do ktorého sa poznačia prípadné drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, s lehotou na ich odstránenie, ako aj prípadná informácia o tom, že objednávateľ dielo odmietol prevziať s uvedením dôvodov odmietnutia. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo prevziať bez uvedenia dôvodu alebo zo zjavne neopodstatneného dôvodu alebo sa na opakovanú výzvu zhotoviteľa nedostaví v stanovenom termíne k prevzatiu diela, považuje sa dielo za odovzdané v deň kedy sa podľa opakovanej výzvy zhotoviteľa (t.j. 2. v poradí) malo uskutočniť preberacie konanie. Vady a nedorobky diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. V prípade, že pôjde o také vady a nedorobky, ktoré znemožňujú užívanie diela alebo dielo nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve a pre ktoré objednávateľ dielo odmietol prevziať, je zhotoviteľ povinný vady diela odstrániť na vlastné náklady v primeranej lehote dohodnutej s objednávateľom, resp. je povinný v tejto lehote vykonať nápravu tak, aby dielo zodpovedalo podmienkam stanoveným zmluvou o dielo, inak má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

7.12 Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody: Objednávateľ je vlastníkom zhotovovaného diela, ak sa dielo realizuje u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral. Objednávateľ tiež v tomto prípade znáša v plnom rozsahu nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele. Vlastnícke právo k zhotoviteľom dodávaným materiálom a súčastiam, ktoré sa majú stať súčasťou diela, prechádza na objednávateľa okamihom ich zabudovania.

7.13 Niektoré ustanovenia o záruke: Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odovzdaním diela. Ak však objednávateľ dielo od zhotoviteľa neprevezme, záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť odo dňa, keď zhotoviteľ umožní objednávateľovi nakladať s dielom a objednávateľ poruší zmluvu o dielo tým, že dielo neprevezme. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ zo zmluvy o dielo nevyplýva záručná doba presahujúca 24 mesiacov.

7.14 Spoločné ustanovenia: Pre zmluvu o dielo platia primerane ustanovenia článkov 2., 3., 5., 8., 10., v 12. bod 12.10, 13., 14. a v 16 bod 16.5, 17. týchto VODP, pokiaľ tieto VODP neobsahujú inú úpravu práv a povinností v tomto článku VODP alebo v zmluve o dielo. Ostatné právne vzťahy neupravené týmito VODP a zmluvou o dielo sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. DODATOČNÉ ZMENY V OBSAHU ZÁVÄZKU

8.1 Zmeny v obsahu zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VODP (zmeny vo vzájomných záväzkoch), musia mať písomnú formu a musia byť predávajúcim/zhotoviteľom písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový dohodnutý záväzok vzniká vedľa doteraz existujúceho záväzku. Za zmeny sa považujú najmä, nie však výlučne, zmeny rozmerov a množstva objednaného tovaru, ale aj zmeny druhu a inej špecifikácie tovaru či diela.

8.2 Dohoda o zmenách rozmerov, množstve, druhu či inej špecifikácii tovaru alebo diela je možná najneskôr pred zadaním tovaru/materiálu do výroby a pred nákupom materiálu.

8.3 Návrh kupujúceho/objednávateľa na zmenu technických parametrov tovaru/diela po jeho zadaní do výroby nebude predávajúcim/zhotoviteľom prijatý a v platnosti zostáva pôvodný záväzok.

8.4 Súčasťou dohody o zmenách skutočností uvedených v bode 8.2 musí byť aj dohoda o zmene doby, v ktorej má predávajúci/zhotoviteľ svoj záväzok splniť, inak je dohoda neplatná.

8.5 Predávajúci/zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva, ktoré mu vznikli voči kupujúcemu/objednávateľovi z titulu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo na inú osobu. 8.6 Kupujúci/objednávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho/zhotoviteľa postúpiť svoje nároky voči nemu na tretiu osobu, ani započítavať jednostranným právnym úkonom akékoľvek svoje pohľadávky oproti pohľadávkam predávajúceho/zhotoviteľa voči kupujúcemu/objednávateľovi.

9. DODACIE PODMIENKY, SKLADOVANIE pri kúpnej zmluve

9.1 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený v momente keď predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s ním nakladať v mieste svojho expedičného priestoru. Za oznámenie sa považuje aj uvedenie termínu odberu na „Potvrdení objednávky“ či inom dokumente poskytnutom predávajúcim kupujúcemu.

9.2 Ak si kupujúci tovar neprevezme bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bolo oznámené, že s ním môže nakladať, najneskôr však v dobe 14 dní, počítaných odo dňa oznámenia, je so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar uskladniť alebo zabezpečiť jeho uskladnenie v sklade u inej osoby, na základe zmluvy o skladovaní uzavretej s touto treťou osobou (skladovateľom). Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu skladné vo výške 10 % z celkovej ceny tovaru bez DPH za každý začatý týždeň omeškania. Skladové listy a uskladnený tovar budú kupujúcemu odovzdané, po uhradení vyúčtovaného skladného kupujúcim.

9.3 Ak si kupujúci skladovaný tovar neprevezme v lehote do 90 kalendárnych dní, od kedy ho predávajúci vyzval na prevzatie tovaru, resp. umožnil kupujúcemu s ním nakladať podľa bodu 6.1 tohto článku VODP, vznikne predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť.

9.4 Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho si tovar prevziať a za podmienky, že si kupujúci tovar neprevezme ani v lehote stanovenej v bode 9.3 týchto VODP, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty objednaného tovaru bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha na kúpnu cenu, poprípade čiastočné či úplné zaplatenie kúpnej ceny sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute. Kupujúci je povinný zaplatiť započítaním nezaniknutú časť zmluvnej pokuty do 3 dní od kedy ho na to predávajúci písomne vyzve. Právo uplatniť zmluvnú pokutu voči kupujúcemu má predávajúci už v oznámení o odstúpení od zmluvy.

9.5 Ak je obsahom záväzku predávajúceho dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je jeho záväzok dodať tovar splnený, po odovzdaní tovaru dopravcovi.

10. BALENIE VÝROBKOV A ICH PREPRAVA

10.1 Tovar je balený obvyklým spôsobom, štandardne len do technologicky nutných obalov – podľa druhu tovaru. Kupujúci môže predávajúceho požiadať o zapožičanie štandardných transportných obalov a pomôcok (stojany, palety) podľa v objednávke stanovených a predávajúcim potvrdených podmienok. Transportné obaly a pomôcky sú vratné a sú vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za stratu, zničenie a poškodenie zapožičaných transportných obalov a pomôcok. Kupujúci je povinný bezodkladne po vykonaní prepravy zapožičané transportné obaly a pomôcky vrátiť nepoškodené predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený vyžadovať od kupujúceho poskytnutie zábezpeky (zálohy) za zapožičanie transportných obalov a pomôcok. V prípade, že kupujúci zapožičané transportné obaly a pomôcky predávajúcemu nevráti ani napriek výzve predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške zloženej zálohy za zapožičanie, ak bola v danom prípade uhradená. V prípade, že kupujúci ani po uplynutí dodatočnej lehoty na vrátenie zapožičaných transportných obalov a pomôcok tieto predávajúcemu nevráti prepadá celá suma kupujúcim zloženej zábezpeky v prospech predávajúceho ako zmluvná pokuta za porušenie jeho záväzku vrátiť zapožičané transportné obaly a/alebo pomôcky. Úhradou zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia tohto článku VODP nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vo výške nepokrytej zmluvnou pokutou. V prípade, že v danom prípade nebola zábezpeka za zapožičanie kupujúcim uhradená, je povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorú mu porušením záväzku na vrátenie transportných obalov a pomôcok spôsobil, a to vo výške nákladov potrebných na obstaranie nových transportných obalov a pomôcok, ktoré boli kupujúcemu zapožičané. Zaplatením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody nie je dotknutá trestná zodpovednosť kupujúceho, resp. osôb konajúcich v jeho mene.

10.2 Pokiaľ je kupujúcim písomne požadované iné ako štandardné balenie, vrátane transportného, je toto za príplatok a musí byť vopred odsúhlasené predávajúcim.

10.3 Ak kupujúci nevyžaduje transportné balenie, predávajúci neručí za zaobchádzanie, spôsob balenia ani za jeho vhodnú prepravu. Vlastné nakladanie takéhoto tovaru si kupujúci zabezpečuje sám a predávajúci môže pri nakladaní pomáhať na žiadosť kupujúceho a na jeho riziko.

10.4 Nakladanie tovaru baleného v obaloch predávajúceho na dopravný prostriedok zabezpečuje predávajúci či jeho zmluvný partner na vlastné náklady a riziko.

10.5 Pokiaľ nebola kupujúcim výslovne objednaná doprava s vykladaním a zložením tovaru v mieste určenia (za príplatok), je vykladanie a zloženie tovaru povinný zabezpečiť kupujúci na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je taktiež povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vykládky tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, zaistením povolenia k vjazdu a pod.) a zabezpečiť vhodné vykladacie zariadenie, poprípade dostatok pracovných síl pre rýchlu a bezpečnú vykládku.

10.6 S nevratnými obalmi, fixačnými prostriedkami, podložkami a pod. je kupujúci povinný naložiť podľa príslušných ustanovení Zákona o odpadoch.

11. PLATOBNÉ PODMIENKY pri kúpnej zmluve

11.1 Kupujúci sa uzavretím kúpnej zmluvy zaväzuje k dodržaniu dohodnutých platobných podmienok, t.j. k zaplateniu celkovej kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.

11.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, t.j. v dohodnutej lehote splatnosti (podľa príslušných ustanovení kúpnej zmluvy), v plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za bezhotovostný prevod finančných prostriedkov sú hradené kupujúcim.

11.3 Podkladom pre platbu je daňový doklad (faktúra) vystavený predávajúcim a obsahujúci všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH v platnom znení. V prípade, ak je kupujúci (objednávateľ) platiteľom dane z pridanej hodnoty – má pridelené IČ DPH, uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti v zmysle §69 ods.12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., podľa ktorého sa faktúra vystavuje bez DPH a platiteľom dane je príjemca plnenia.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si zloženie zálohy na kúpnu cenu zo strany kupujúceho. Záloha na kúpnu cenu, pokiaľ je v konkrétnom prípade vyžadovaná zo strany predávajúceho, sa uhrádza vopred, pred dodaním tovaru, a to na základe zálohovej faktúry predávajúceho. V prípade, že záloha na kúpnu cenu nebude uhradená kupujúcim riadne a včas podľa zálohovej faktúry, tak predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, pričom kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Pred dodaním tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru, v ktorej zohľadní úhradu zálohy na kúpnu cenu. Ak vyúčtovacia faktúra nebude predávajúcemu uhradená riadne a včas, do času riadnej úhrady vyúčtovacej faktúry nebude predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu.

11.5 Cena za tovar sa považuje za úplne zaplatenú (dlh je uhradený) pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave. Pri nadobúdaní tovaru podľa kúpnej zmluvy, ku ktorej sa viažu tieto VODP platí výhrada vlastníctva spočívajúca v tom, že predmet predaja (t.j. tovar, ktorý má byť predmetom dodania) zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

11.6 Pokiaľ kupujúci bude v omeškaní s platbou pri jednom alebo pri viacerých obchodných prípadoch o viac než 10 kalendárnych dní, alebo platby za tovar zastaví, alebo sa podstatne zhorší jeho majetková situácia (je na kupujúceho podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vstúpi do likvidácie, je voči nemu začaté exekučné konanie alebo iné konanie o výkon rozhodnutia, alebo začatý výkon záložného práva), stávajú sa všetky pohľadávky predávajúceho okamžite splatnými. Predávajúci má takisto právo vyžiadať si už dodaný tovar späť k pokrytiu alebo k minimalizácii takto vzniknutých škôd. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné zľavy. Prebiehajúce zákazky môžu byť takisto vylúčené z výroby alebo môže byť predĺžený termín ich dodania. V prípadnej ďalšej dodávke môže byť požadované platenie dopredu alebo môžu byť ďalšie dodávky odmietnuté. Predávajúci je tiež v tomto prípade oprávnený odstúpiť od rámcovej kúpnej zmluvy, resp. rámcovej zmluvy na dodávky tovarov.

11.7 Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek protipožiadavky k platobným podmienkam predávajúceho z akéhokoľvek dôvodu ani dodatočne vyžadovať dopredu nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné vyžadovanie certifikátov na výrobok, pokiaľ toto nebolo odsúhlasené pred zadaním zákazky, a pod.).

11.8 Nevyriešené reklamácie nie sú dôvodom k oneskoreniu platby kúpnej ceny tovaru.

12. DODACIE LEHOTY pri kúpnej zmluve

12.1 Pokiaľ tovar nie je odobratý zo skladu, platia individuálne dodacie lehoty určené predávajúcim.

12.2 Ak je dodacia lehota stanovená v závislosti na splnení povinnosti kupujúceho (napr. zloženie zálohy a pod.) začína táto lehota plynúť odo dňa splnenia tejto povinnosti kupujúcim.

12.3 Predávajúci je oprávnený dodať tovar i v čiastočných dodávkach a pred stanovenou dobou plnenia a kupujúci je povinný túto dodávku prevziať, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté individuálne inak.

12.4 Za dodanie tovaru kupujúcemu riadne sa považuje dodanie tovaru kupujúcemu podľa špecifikácie druhu, množstva, príp. akosti a osobitných vlastností vymienených v kúpnej zmluve, resp. v jej prílohách. Za riadne dodanie tovaru sa považuje aj dodanie tovaru po častiach, ak kúpna zmluva výslovne neurčuje, že predávajúci je povinný dodať všetok tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, naraz. Kupujúci je povinný prijať od predávajúceho aj čiastočné plnenie, ak kúpna zmluva neustanovuje výslovne inak.

12.5 Za dodanie tovaru včas sa považuje:

 1. dodanie tovaru kupujúcemu v expedičnom sklade predávajúceho v termíne dohodnutom v kúpnej zmluve, alebo
 2. odovzdanie tovaru na prepravu kupujúcemu dopravcovi najneskôr v termíne stanovenom v kúpnej zmluve, alebo
 3. dodanie tovaru kupujúcemu v určenom mieste a termíne podľa osobitných podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ak sú takéto podmienky individuálne dohodnuté v kúpnej zmluve, na ktorú sa vzťahujú tieto VODP.

Kupujúci je povinný prevziať tovar aj v termíne skoršom ako je dohodnutý v kúpnej zmluve, ak kúpna zmluva výslovne neustanovuje inak. 12.6 Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru, ak v termíne stanovenom v kúpnej zmluve:

 1. neumožní kupujúcemu nakladať s tovarom vo svojom expedičnom sklade a neumožní mu prevzatie tovaru v dohodnutom termíne napriek tomu, že kupujúci splnil všetky podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve (napr. úhrada kúpnej ceny vopred, zloženie zálohy na kúpnu cenu a pod.), alebo
 2. neodovzdá tovar na prepravu pre kupujúceho dopravcovi najneskôr v termíne dohodnutom v kúpnej zmluve, alebo
 3. nedodá tovar kupujúcemu podľa individuálne dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, ak boli takéto podmienky dohodnuté a zároveň boli splnené všetky podmienky na dodanie tovaru kupujúcemu podľa týchto podmienok.
  • Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru písomne potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu alebo dopravcovi, ktorý zabezpečuje dodanie tovaru kupujúcemu, pričom pri prevzatí tovaru je povinný postupovať podľa ustanovenia článku 13 bod 13.3 týchto VODP a zároveň je pri nakládke a vykládke tovaru (ak ich zabezpečuje sám na vlastnú zodpovednosť a riziko) povinný dodržať pri manipulácii s tovarom náležitú odbornú starostlivosť a opatrnosť, aby sa tovar nepoškodil.
 • Ak nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie, pričom termín dodania tovaru sa v takomto prípade predlžuje o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. O nastaní týchto skutočností je predávajúci povinný včas kupujúceho upovedomiť.
 • Predávajúci nie je v omeškaní s plnením, ak termín dodania nebol dodržaný z dôvodov na strane kupujúceho. Za takéto dôvody sa považuje najmä neprevzatie tovaru kupujúcim v expedičnom sklade predávajúceho v dohodnutom termíne, neprevzatie tovaru od prepravcu bez dôvodu alebo zo zjavne neopodstatneného dôvodu, neprevzatie tovaru podľa individuálne dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve hoci predávajúci vykonal všetko na čo bol podľa osobitných podmienok dodania povinný a kupujúci si napriek tomu tovar bez dôvodu alebo zo zjavne neopodstatneného dôvodu v určenom termíne a mieste neprevzal, prípadne kupujúci neposkytol predávajúcemu inú súčinnosť potrebnú podľa okolností konkrétneho prípadu k splneniu jeho záväzku dodať tovar včas.
 • V náhodných prípadoch alebo mimoriadnych udalostiach, vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, t.j. vzniknutých náhodou alebo neočakávane vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy, požiar, povodeň, zemtrasenie a pod.) alebo ľudským jednaním (poruchy v doprave, štrajky, výluky, verejné porušenie poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, zákaz prevodu devíz, obmedzenie dodávok energie, technické závady, pracovné konflikty, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálu, …), t.j. pôsobením síl „Vis Major“, ktorých pôsobeniu nemožno objektívne zabrániť alebo ich prekonať a ktoré sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar, sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností z titulu uzavretej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tým nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať si zákonné alebo zmluvné sankcie spojené s omeškaním. Pokiaľ zásah tzv. vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením svojho záväzku predlžuje sa primerane termín plnenia.

13. AKOSŤ, KVALITA, CERTIFIKÁCIA

13.1 Všetky ponuky, služby, dodávky tovaru predávajúceho vychádzajú z platných STN či EN platných pre daný výrobok, tovar či službu, poprípade zo všeobecne platných právnych prepisov a technických noriem.

13.2 V prípadoch kedy nie sú tieto normy pre niektoré tovary alebo služby záväzne stanovené platia interné predpisy a odporučenia predávajúceho. V prípade ich absencie platia zvyklosti na príslušnom trhu pri obchodovaní s daným tovarom alebo službami.

13.3 Predávajúci je povinný spolu s tovarom doložiť prehlásenie o zhode poprípade iné zákonom stanovené dokumenty a certifikáty viažuce sa k dodaným výrobkom.

13.4 Za dodržanie termínu dodania je považované uskutočnenie dodávky v požadovanom termíne u predávajúceho alebo na inom písomne zazmluvnenom mieste.

14. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

14.1 Všetky reklamácie musia byť uplatnené písomne u predávajúceho/zhotoviteľa v záručnej dobe.

14.2 Kupujúci/objednávateľ alebo jeho zástupca je povinný si tovar/dielo pri preberaní riadne prehliadnuť, skontrolovať jeho množstvo, akosť, neporušenosť jeho obalu a ihneď oznámiť predávajúcemu/ zhotoviteľovi zjavné vady a poznačiť tieto vady s ich stručnou špecifikáciou v potvrdení o prevzatí tovaru (v dodacom liste) resp. (v preberacom protokole). Predávajúci/zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru/diela, ktoré mohli byť zistené kupujúcim/objednávateľom už pri jeho prevzatí.

14.3 Predávajúci poskytuje na všetky výrobky záruku za akosť po dobu 24 mesiacov, ak sa nedohodne inak. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu. V prípade diela platia ustanovenia bodu 7.13..

14.4 Obmedzenie záruky je len u niektorých špecifických vlastností výrobkov. Tieto špecifické vlastnosti či podmienky nemôžu byť predmetom reklamácie. Špecifické vlastnosti konkrétnych výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa bodu 14.3 tohto článku VODP, resp. pre ktoré platí kratšia záručná doba, sú uvedené v kúpnej zmluve/zmluve o dielo alebo v jej prílohe, alebo v dodacom liste/v preberacom protokole alebo v jeho prílohe.

14.5 Záruka za akosť tovaru je podmienená jeho správnou prepravou, skladovaním, manipuláciou, použitím a odbornou montážou podľa všeobecne platných právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na tovar, poprípade predpisov predávajúceho.

14.6 Záruka za akosť sa nevzťahuje na mechanické poškodenie skla, samovoľné rozbitie skla a na výluky uvedené v návode na používanie výrobcu alebo v inej listine, ktorú predávajúci/zhotoviteľ odovzdal kupujúce