Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o.

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na dielo ponúkané a namontované spoločnosťou INTERIERSKLO, s.r.o.; so sídlom: Rényská 4209/2, Dunajská Streda 929 01, IČO: 45 904 898, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 26415/T. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Spoločnosť a aj pre Užívateľa. Týmto reklamačným poriadkom Spoločnosť informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Spoločnosti a je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti. Momentom uzavretia písomnej zmluvy o dielo alebo zaplatením ceny za objednané dielo. Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok 2 – Výklad pojmov

Spoločnosťou sa rozumie obchodná spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o.; so sídlom: Rényská 4209/2, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 45 904 898, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 26415/T., (ďalej) “Spoločnosť“). Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela so Spoločnosťou zmluvu o dielo a ktorá mieni uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“). Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorý využíva zhotovené dielo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady diela. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady na diele, výmenou diela za iné, vrátením ceny účtovanej za dielo, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za dielo alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Článok 3 – Zodpovednosť za vady

Spoločnosť zodpovedá za to, že dielo ponúkané Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu predaného diela v súlade s charakterom diela, s uzavretou zmluvou o dielo, resp. v súlade s ďalšími dokumentmi Spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za vady predaného diela po dobu jej záruky na dielo Užívateľovi.

Článok 4 – Uplatnenie reklamácie

Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
na kvalitu diela a na správnosť ceny vyúčtovanej za dodanie diela, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za dielo nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenovou ponukou Spoločnosti.

Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu na diele alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká. Reklamáciu podľa bodu tohto článku (môže používateľ) uplatniť:

 • písomne na adrese Spoločnosti,
 • e-mailom na e-mailovú adresu: info@interiersklo.eu
 • vyplnením reklamačného formulára vid. nižšie

Konkrétne kontaktné údaje Spoločnosti sú uverejnené na jej webovej stránke ( www.interiersklo.eu) a na zmluve o dielo.

Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo e-mail), presne označí a popíše vadu diela a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality diela. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu. Reklamačný protokol Užívateľ zašle Spoločnosti poštou na adresu sídla Spoločnosti, prípadne e-mailom na e-mailovú adresu: info@interiersklo.eu.

Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za dielo nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality diela spôsobili okolnosti vylučujúce jej zodpovednosť, neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do diela alebo iných tretích osôb, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Spoločnosti, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Spoločnosti v súlade s týmto článkom. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa tohto článku, reklamačné konanie sa začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Spoločnosti nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok 5 – Vybavenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Spoločnosť Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Spoločnosť prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu diela za inú.  O vybavení reklamácie vydá Spoločnosť Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu.Spoločnosť splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva. O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Spoločnosť zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok 6 – Spôsoby vybavenia reklamácie

Ak sa na predanom diele vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Spoločnosť. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy: a) ak predané dielo vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne využívať b) ak dielo vykazuje vady, ktoré možno odstrániť, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady dielo riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach.  V prípadoch uvedených vyššie v tomto článku sa môže Spoločnosť s Užívateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovaného diela za inú.  Ak sa na ponúkanom diele objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.  Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania diela. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Spoločnosť Spoločnosť vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: odstránením vady poskytovanej diela, výmenou diela za iné po predchádzajúcej dohode s Užívateľom, vrátením ceny zaplatenej za dielo (pri odstúpení od zmluvy), vyplatením primeranej zľavy z ceny, odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Článok 7 – Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2019. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Spoločnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené pod miestne príslušné Inšpektoráty.

Reklamačný formulár

  Kontaktné údaje:
  Informácie o objednávke:
  Súbory:

  Priložte fotografie reklamovaného produktu