Reklamačný poriadok


Reklamačý poriadok spoločnosti INTERIERSKLO, s.r.o.

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatnovaní reklamácie na výrobené dielo ponúkané namontované spoločnosťou INTERIERSKLO, s.r.o.; so sídlom: Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda 929 01, IČO: 45 904 898, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 26415/T. Tento reklamačný poriadok je záväzný Spoločnosť aj Užívateľa. Týmto reklamačným poriadkom Spoločnosť informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Spoločnosti a je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti. Momentom zaplatenia ceny za objednanú Službu Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

Článok 2 – Výklad pojmov

Spoločnosť sa rozumie obchodná spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o.; so sídlom: Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 45 904 898, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 26415/T., (ďalej) “Spoločnosť“). Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela so Spoločnosťou zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Užívateľ“). Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ (fyzická osoba), ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Výrobné dielo sa rozumie výrobok ponúkaný Spoločnosťou a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetov podnikania Spoločnosti zapísaných v obchodnom registri. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady na diele, výmenou diela za iné, vrátením ceny účtovanej za dielo, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za dielo alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Článok 3 – Zodpovednosť za vady

Spoločnosť zodpovedá za to, že dielo ponúkané Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu predaného diela v súlade s charakterom diela a uzavretou zmluvou. Spoločnosť zodpovedá za vady predaného diela po dobu jej záruky na dielo Užívateľovi.

Článok 4 – Uplatnenie reklamácie

 Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:
na kvalitu predaného diela, na správnosť ceny vyúčtovanej za dodanie diela, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za dielo nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenovou ponukou Spoločnosti.

Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu na diele alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká. Reklamáciu podľa bodu tohto článku (môže používateľ) uplatniť:

Konkrétne kontaktné údaje Spoločnosti sú uverejnené na jej webovej stránke.

Pri uplatnení reklamácie Užívateľ vyplní reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti. V reklamačnom protokole Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu diela a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality diela. V reklamačnom protokole Užívateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú dielo musí Užívateľ uviesť aj predmet čoho sa to týka. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Užívateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Užívateľom uvedenú kontaktnú adresu. Reklamačný protokol Užívateľ zašle Spoločnosti poštou na adresu sídla Spoločnosti, prípadne e-mailom na adresu Spoločnosti alebo ju uplatní osobne v sídle Spoločnosti.

Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za dielo nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.

Spoločnosti si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality diela spôsobili okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

neodborné alebo neoprávnené zásahy Užívateľa do diela alebo iných tretích osôb, ktorým Užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojím nedbanlivostným konaním, takýto zásah alebo ak Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď vadu alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Spoločnosti, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Spoločnosti v súlade s bodom 6 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Spoločnosti nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

Článok 5 – Vybavenie reklamácie

 Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá zamestnanec Spoločnosť Užívateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.  Pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom e-mailu doručí Spoločnosť Užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Užívateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Spoločnosť prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu diela za inú.  O vybavení reklamácie vydá Spoločnosť Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva. O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Spoločnosť zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.  

Článok 6 – Spôsoby vybavenia reklamácie

 Ak sa na predanom diele vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Spoločnosť. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy: ak predané dielo vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne využívať ako dielo bez vady, ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady dielo riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu predaného diela. Spoločnosť nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).  V prípadoch uvedených v bode 2 tohto článku sa môže Spoločnosť s Užívateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovaného diela za inú.  Ak sa na ponúkanom diele objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.  Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania diela. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje konateľ Spoločnosti. Spoločnosť vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: odstránením vady poskytovanej diela, výmenou diela za iné po predchádzajúcej dohode s Užívateľom, vrátením ceny zaplatenej za dielo (pri odstúpení od zmluvy) vyplatením primeranej zľavy z ceny predaného diela, odôvodneným zamietnutím reklamácie.  

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2017. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Spoločnosti vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.  

Vypracoval Marek Hatala – Reklamačný technik

30.5.2017 v Dunajská Streda

Reklamačný formulár

Vaše meno*:
E-mail*:
Telefón*:
Číslo zákazky:
Číslo faktúry:
Názov produktu*:
Druh produktu*:
Popis*:
Súbory:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Copyright © 2014 INTERIERSKLO Všetky práva vyhradené

Verzia pre mobilné zariadenia

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.