Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť INTERIERSKLO, s.r.o, so sídlom Jesenského 5026/13A, Dunajská Streda 92901, IČO: 45904898.

 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie dopytov,  objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, realizáciu objednávok  na zvolenej  adrese a  pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné  údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592

DOTEC v.o.s., Tomáš Horváth, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda, IČO: 36228125

ZANET, s.r.o., Rybárska 1068/3, 93101 Šamorín, IČO: 45688630

Mónika Krascsenitsová, Hviezdna 685/76, 93011 Topoľníky, IČO: 48155438

 

Doba uschovávania osobných údajov

VAše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421315694408 , písomne na adrese INTERIERSKLO, s.r.o., Jesenského 5026/13A, 92901 Dunajská Streda , alebo  e-mailom info@interiersklo. eu

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

 

 

Pozrite si aj našu galériu

Zaujali Vás naše produkty? Vypýtajte si cenovú ponuku

Vypýtajte si cenovú ponuku na Ochrana osobných údajov

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Copyright © 2014 INTERIERSKLO Všetky práva vyhradené

Verzia pre mobilné zariadenia

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.